در این قسمت شما می توانید در جداول زیر نتایج آزمون های آنلاین را مشاهده نمائید

شرط قبولی در آزمون : کسب حداقل ۶۰ نمره از ۱۰۰ که مجموع نمره آزمون تستی + نمره پروژه می باشد

نتایج آزمون PLC S7-300 Level 1

نام و نام خانوادگینمره اخذ شده در آزمون تستینمره اخذ شده از پروژهمجموعه نمره کسب شدهوضعیت
احمد میر لوحی۵۶۲۹۸۵قبول
رضا اسدی پور۴۶۳۰۷۶قبول
مهشید مخبری۵۰۳۵۸۵قبول
اشکان
پور موسوی
۶۰۳۵۹۵قبول
رضا محدس۴۰۴۰
احسان خرم۳۶۳۰۶۶قبول
احمد رضا انصاری طادی۵۰۵۰
سعیدابراهیمی۳۸۳۰۷۸قبول
اسماعیل قربانی۴۴۴۰۸۴قبول
محمد علی عمادی طسوجی۳۲۳۰۶۲قبول
محمدحسین شفقت۵۰۴۰۹۰قبول
علی ناصری طسوجی۵۰۴۰۹۰قبول
علی رضا جباری۴۲۳۰۷۲قبول
ابوالفضل ادریسیان۴۲۲۰۶۲قبول
میر عسگر حسینی۲۲۲۰۴۲
محمد استرکی۴۲۴۲
اصغر قربانی۶۰۶۰فبول
حسن اکبری۲۶۲۶
علی نامی۲۴۲۴
محمود منصوری۴۸۳۰۷۸قبول
احمد کاظمیان۴۰۲۸۶۸قبول
سپیده میر طاهر۴۴۳۵۷۹قبول
امیر محمدی الموتی۳۸۳۸
ابراهیم مومنی۱۸۱۸
محمد زمانی۵۰۲۸۷۸قبول
فرشاد محمودی۳۶۳۶
مهدی مظفری۵۶۵۶
رضا کرمانشاهی۴۰۳۵۷۵قبول
پیمان صابریان۴۲۳۰۷۲قبول
امیر بوربور۴۸۳۰۷۸قبول
عبدالحمید رنجبر۴۸۳۵۸۳قبول
شهرام رضاخانی۳۶۳۵۷۱فبول
رضا رضا پور۶۰۳۵۹۵قبول
سید صمد حسینی مقدم۵۰۳۶۸۶قبول
احمد کریمی نیا۵۸۳۰۸۸قبول
سیدصمد حسینی مقدم۵۰۵۰
امیرحسین خوشبخت قراملکی۲۰۲۰
احمد رضا پورموسوی۴۶۳۵۸۱قبول
مسعود معبودی زنوز۴۸۴۸
فاطمه سلحشور۶۰۴۰۱۰۰قبول
منصور اصلانی۴۸۳۵۸۳قبول
مصطفی علی حسینی۵۲۵۲
حسین معین فر۳۸۲۰۵۸
حسام توفیقی۵۰۲۰۷۰قبول
سینا فرهادی۸۸
بنفشه هادیانفر۵۶۴۰۹۶قبول
علیرضا خانکشی زاده۴۴۲۰۶۴قبول
رضانقدی اروشکی۳۴۲۰۵۴
محسن پورقلی۴۴۴۴
ابراهیم مام آقایی۵۲۵۲
محمد جواد اخلاقی۴۰۴۰
قسمت هایی که با علامت – پرشده است هنوز فایل پروژه را ارسال نکرده اند

نتایج آزمون PLC Delta

نام و نام خانوادگینمره اخذ شده در آزمون تستینمره اخذ شده از پروژهمجموعه نمره کسب شدهوضعیت
علی خادم پور۶۰۳۰۹۰قبول
مریم خانی۵۶۲۵۸۱قبول
مصطفی قربانی۶۰۴۰۱۰۰قبول
رضا رجبی۵۶۴۰۹۶قبول
احسان خرم۵۴۳۰۸۴قبول
اشکان مهدی پور ۵۲۵۲
محمد بلبلی۴۰۴۰
آرش پورمخبر۳۰۳۰۶۰قبول
حسین مرادمند۵۰۵۰
محمد عسگری۵۰۴۰۹۰قبول
بهروز نیک ایین۳۴۳۴
ابوالفضل ادریسیان۴۲۴۲
سجاد مکوندی۳۶۳۶
سید مهدی موسوی۲۶۲۶
رضا نرگس زاده۴۶۴۰۸۶قبول
محب احد زاده۵۰۳۰۸۰قبول
مصطفی اکبری۲۴۲۴
سعید امامی۵۴۴۰۹۴قبول
رضا شکاری۵۰۳۵۸۵قبول
محمد جواد سیانی۴۸۳۲۸۰قبول
فردین سنجابی۳۸۳۵۷۳قبول
فاطمه گودرزی۳۲۲۰۵۲
محمد خرم۲۸۲۰۴۸
سیاوش قراب۶۰۴۰۱۰۰قبول
علی خدابنده لو۴۰۴۰
سیدمحمد حسینی۶۰۶۰
حسین لچینانی۵۲۴۰۹۲قبول
قسمت هایی که با علامت – پرشده است هنوز فایل پروژه را ارسال نکرده اند

جهت دریافت گواهی قبولی خود با پشتیبانی سایت از طریق شماره WhatsAPP زیر تماس حاصل نمائید

۰۹۱۳۷۱۲۷۸۰۷