مشاهده نتایج آزمون PLC DELTA

نام و نام خانوادگینمره اخذ شده در آزمون تستینمره اخذ شده از پروژهمجموع نمره کسب شدهوضعیت
علی خادم پور۶۰۳۰۹۰قبول
مریم خانی۵۶۲۵۸۱قبول
مصطفی قربانی۶۰۴۰۱۰۰قبول
رضا رجبی۵۶۴۰۹۶قبول
احسان خرم۵۴۳۰۸۴قبول
اشکان مهدی پور ۵۲۱۰۶۲قبول
محمد بلبلی۴۰۱۰۵۰مردود
آرش پورمخبر۳۰۳۰۶۰قبول
حسین مرادمند۵۰۵۰مردود
محمد عسگری۵۰۴۰۹۰قبول
بهروز نیک ایین۳۴۱۰۴۴مردود
ابوالفضل ادریسیان۴۲۱۰۵۲مردود
سجاد مکوندی۳۶۲۰۵۶مردود
سید مهدی موسوی۲۶۱۰۳۶مردود
رضا نرگس زاده۴۶۴۰۸۶قبول
محب احد زاده۵۰۳۰۸۰قبول
مصطفی اکبری۲۴۲۴مردود
سعید امامی۵۴۴۰۹۴قبول
رضا شکاری۵۰۳۵۸۵قبول
محمد جواد سیانی۴۸۳۲۸۰قبول
فردین سنجابی۳۸۳۵۷۳قبول
فاطمه گودرزی۳۲۲۰۵۲مردود
محمد خرم۲۸۲۰۴۸مردود
سیاوش قراب۶۰۴۰۱۰۰قبول
علی خدابنده لو۴۰۴۰مردود
سیدمحمد حسینی۶۰۶۰مردود
حسین لچینانی۵۲۴۰۹۲قبول
سعید مهرابی کوشکی۵۲۵۲مردود
سعید عسگری۵۴۴۰۹۴قبول
میثم ترشیزی۵۰۰۵۰مردود
مهدی پوررضایی ۴۴۴۰۸۴قبول
حامد تقی پور۴۰۰۴۰مردود
علیرضا یگانگی ابرقوئی۴۰۰۴۰مردود
سیدعمادجوادی۴۰۰۴۰مردود
قسمت هایی که با علامت – پرشده است هنوز فایل پروژه را ارسال نکرده اند